Jon Rappoport Una nuova cultura

Jon Rappoport: Cosa è la Matrix? Una vita senza immaginazione…

crazy people awakened
Scritto da Cristina Bassi

 crazy people awakened 

La Matrix significa nessuna immaginazione. E’ stata costruita per una ragione: per distrarvi dalla scoperta dell’immaginazione e del suo potere.

Matrix neznamená žiadnu predstavivos?. Bol postavený z nejakého dôvodu: odvráti? vás od objavu fantázie a jej sily.

Vrá?me sa k predstavivosti. Otázkou predstavivosti je to, že nejde o ?asový plán, nie o dátum. Môžete ju však da? ako kabát a necha? ho nosi?, kedyko?vek budete chcie?. AK sa rozhodnete.

Ak odoberiete vrstvy akéhoko?vek existujúceho systému na svete, nájdete pôvodné jadro fantázie. Môžete poveda?, že je uložený, ale je to ospravedlnenie. Akýko?vek život vy?erpaný predstavivos?ou by skon?il ako matica. Vytvoria sa vrstvy horniny a sedimentov.

?udia tomu nerozumejú a nechcú to pochopi?. Radšej by mali da? všetky obvinenia pri dverách inteligentných darebákov, ktoré prirodzene existujú. Ale je to len polovica príbehu a ?aleko slabšia.

Niektorí ?udia robia ve?mi dlhú kariéru v obvinení elit za ich zlo?iny. Dobre. To im dáva vä?šiu silu. Ale bez druhej polovice, ich úsilie je márne, pretože ?udia milujú prijíma? informácie a premeni? ich na zábavu.

?udia chcú dostáva? pokyny, ako prija? vä?šiu realitu. Toto sa nazýva náboženstvo. Takže odložili predstavivos? na jedno umelecké dielo a potom ho uctievajú. Jasný trik … ale to nezastaví show.

Tu je vzorec pre vás. Je to približné, ale bude to fungova?, pretože fantazia sa pohybuje na polovicu vzdialenosti do nekone?na, predstavivos? sa stane magickou.

Zákony fyziky, tak ako sú a ako ich rozumieme, sú pozastavené. Imaginácia prekra?uje hranicu a ke? to robí, tu sú plnené do takzvaných paranormálnych schopností. Predstavivos? je ove?a vä?šia ako paranormálne schopnosti, ktoré sú podskupinou fantázie.

Predstavivos? porazí realitu. Realita je predstavivos?, pomalý pohyb, Matrix. Zdá sa, že je tuhý a hustý, ale je to len malá nevýhoda, ke? sa rozumie z h?adiska predstavivosti

Dosiahnutie tohto poh?adu je viac ako intelektuálne cvi?enie, je to produkt ACTION a toto konanie sa rozvíja v predstavivosti. Školské vzdelávanie je snaha minimalizova? predstavivos?. Je to školenie o tom, ako sa sta? ?lenom Matrixu. To neznamená, že ignorancia a hlúpos? sú k?ú?mi krá?ovstva. Namiesto toho to znamená, že nadmerný dôraz na u?enie, poh?dá predstavivos?ou a umiest?uje ju do oblasti hmly

predstavivos?

Tutti i sistemi, se lasciati soli,  tendono a muoversi verso l’immaginazione. Come sanno i miei  lettori, ho scritto molti articoli su quel gioco malato che è la psichiatria. Beh, se poteste in qualche modo prendere la psichiatria e consentire ai professionisti di inventare le loro categorie dei cosiddetti disturbi mentali e trattarli tutti con degli innocui placebo, partendo da quella base (e non altro), questi “stroleghi (tipi strani) arriverebbero poi a rendersi conto che stavano inventandosi tutto…

Potrebbero cosi gioire nel sapere di aver impiegato l’immaginazione per scolpire la loro struttura e sistema. Farebbero saltare per aria la matrix e si riscoprirebbero così artisti. Potrebbero metterci migliaia di anni per raggiungere questo, ma lo raggiungerebbero.

Matrix neznamená žiadnu predstavivos? . A ak by ste sa mohli plazi? do svojich kanálov, jaský? a interstici, uvidíte, že to bolo postavené z nejakého dôvodu: odvráti? vás od objavu fantázie a jej sily.

V systéme Matrix máte prevažne SACRIFICO. Nemyslím tým ve?korysos?ou, láskavos?ou alebo dobrým úmyslom alebo láskou. Myslím samo-ponižujúcu obe?. Koaguluje v matici. Legalizujte proti predstavivosti, predstierajte, že fantázia a jej oslobodzujúca sila neexistujú.

O ?om hovorím v tomto ?lánku sa zdá by? pohrebná a pravá duchovná tradícia planéty Zem. Je len ve?mi málo ?udí, ktorí ju objavili, zvyšok ?udí padol do akéhoko?vek androidizmu, automatov s ?udskou formou.

Máte na výber. Môžete sa vyda? na výlet do Matrixu, alebo si môžete predstavi? svoju predstavivos? a pusti? sa do svojich ciest. Umelci vytvárajú rôzne svety. Takže myšlienka, že “vesmír” je nejakým našim najvä?ším sprievodcom a mentorom, darcom, je mega vtip.

Vä?šina ?udí si neuvedomuje vytváranie vedomia, nevadí im spontánne improvizova?, ?o znamená ur?itú spojitos? s tým, ?o by mali vytvori?.

Pre tých, ktorí pochopia túto myšlienku, svet a vesmír už nie sú rozhodcovia, sprievodcovia ani pravidlá, ktoré stanovujú. Tieto vynálezy sú už tu.

zdroj:  https://jonrappoport.wordpress.com/2017/07/02/the-matrix-what-is-it/

preklad Cristina Bassi pre www.thelivingspirits.net

POZRI TIEŽ:
Vnútri i mimo Matrix a sloboda ako prirodzený stav bytia
Jon Rappoport: Matrix a kolektívny experiment na planéte Zem

?alšie ?lánky preložené spolo?nos?ou Rappoport: https://www.thelivingspirits.net/search.html?searchphrase=all&searchword=rappoport


Prívesky TeslaVital ® , špeciálne vydanie: harmónia, krása a kreativita